Oferta

Świadczymy pełny zakres usług w obrębie księgowości rachunkowej, finansowej oraz zarządczej. W ramach usług świadczonych przez nasze biuro rozliczamy firmy o różnych formach działalności, dbamy o budowanie efektywnych systemów raportowania danych finansowych na potrzeby zarządu, jak i w przypadku firm rozliczających się przy pomocy uproszczonych metod księgowości: Książka Przychodów i Rozchodów, Ryczałtu, Karty Podatkowej, sporządzamy specjalnie przygotowane zestawienia obrazujące sytuację małego przedsiębiorcy.

Świadczymy wszelkiego rodzaju usługi związane z prowadzeniem spraw pracowniczych osób zatrudnionymi w firmie, od kadr i płac po szkolenia BHP.

Zakładamy spółki osobowe i kapitałowe, spółki cywilne, fundacje, stowarzyszenia, rejestrujemy firmy w urzędzie skarbowym, ZUS-ie, oraz GUS-ie. Świadczymy pomoc prawną związaną bieżącą działalnością Państwa firmy. Prowadzimy procesy sądowe oraz windykację współpracując z renomowaną kancelarią adwokacką.

Księgowość

Oferujemy wszystkie formy rozliczeń podatkowych, dodatkowe usługi związane z obsługą płatności oraz kontroling.

Księgi handlowe czyli pełna księgowość:

 • oferujemy pełny zakres obsługi księgowej,
 • w specyficznych uwarunkowaniach przedsiębiorcy umożliwiamy przejęcia wybranych procesów księgowych,
 • sporządzamy szczegółowe analizy i raporty,
 • zapewniamy nadzór nad obszarem księgowości,
 • stale analizujemy i w razie potrzeb opracowujemy i modyfikujemy przyjęte zasady polityki rachunkowości, w tym plan kont,
 • prowadzimy wymagane prawem rejestry (VAT, środków trwałych),
 • kontrolujemy zobowiązania i należności,
 • przygotowujemy i wysyłamy potwierdzenia sald,
 • obsługujemy przelewy bankowe,
 • sporządzamy wszelkie deklaracje dla urzędów skarbowych i Izby Celnej,
 • sporządzamy Raporty do GUS i NBP,
 • sporządzamy w ramach obowiązującej sprawozdawczości finansowo-księgowej (Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Przepływy Pieniężne),
 • tworzymy raporty i zastawienia według indywidualnych potrzeb klienta, prowadzimy korespondencję prawno-urzędową związaną z działalnością firmy,
 • obsługujemy kontrole zewnętrzne.

Książka przychodów i rozchodów / ryczałt:

 • oferujemy kompleksową obsługę księgową,
 • w specyficznych uwarunkowaniach przedsiębiorcy umożliwiamy przejęcia wybranych procesów księgowych,
 • sporządzamy szczegółowe analizy i raporty,
 • zapewniamy nadzór nad obszarem księgowości,
 • prowadzimy wymagane prawem rejestry (VAT, środków trwałych),
 • kontrolujemy zobowiązania i należności,,
 • przygotowujemy i wysyłamy potwierdzenia sald
 • obsługujemy przelewy bankowe,
 • sporządzamy wszelkie deklaracje dla urzędów skarbowych i Izby Celnej,
 • tworzymy raporty i zastawienia według indywidualnych potrzeb klienta, prowadzimy korespondencję prawno-urzędową związaną z działalnością firmy
 • obsługujemy kontrole zewnętrzne.
Badanie sprawozdań finansowych i audyt

Sprawozdania finansowe naszych klientów które wymogiem prawa muszą być badane, poddajemy kontroli biegłych rewidentów. Prowadzimy audyty całej lub wybranej części dokumentacji finansowej.

Prowadzimy audyty podatkowe, tj. kontrolę rozliczeń podatkowych (księgi rachunkowe wraz z dokumentami towarzyszącymi oraz deklaracjami podatkowymi), które pozwalają uniknąć negatywnych skutków kontroli podatkowej prowadzonej przez organy uprawnione. Skutkiem takiego działania jest ocena sytuacji finansowo-podatkowej podmiotu wraz z optymalizacją kosztów i podatków.

Doradztwo podatkwo-finansowe

Prowadzone na bieżąco doradztwo podatkowo-finansowe pomaga w szczególności optymalizacji zysków i kosztów, a tym samym jest punktem tworzenia strategi finansowej.

Naszym Klientom udzielamy porad, sporządzamy opinie oraz wyjaśnienia z zakresu obowiązków podatkowych. Na zlecenie Klienta uczestniczymy w postępowaniach podatkowych.

Kadry i płace

Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej:

 • przygotowujemy dokumenty wymagane przepisami ustawy Kodeks Pracy,
 • zakładamy i prowadzimy akta osobowe pracowników,
 • określamy uprawnienia pracownicze w zakresie urlopów, okresu wypowiedzenia,
 • wystawiamy zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • rozliczamy wszelkich typów umów: o pracę miesięcznych i akordowych, cywilno-prawnych, z cudzoziemcami, Zarządem i Radą Nadzorczą,
 • wyliczamy pensje, premie i dodatki,
 • sporządzamy karty wynagrodzeń, paski, karty zasiłkowe,
 • przygotowujemy deklaracje do ZUS, US, PFRON i GUS,
 • sporządzamy rozliczenia roczne PIT dla pracowników,
 • przygotowujemy przelewy (konta pracownicze, zobowiązania budżetowe).
BHP

Szkolenia BHP, przygotowywanie dokumentacji wewnętrznej, oraz prowadzenie postępowań powypadkowych:

 • oferujemy szkolenia wstępne i okresowe,
 • prowadzimy aktywną kontrolę ważności szkoleń,
 • zapewniamy kontrolę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • opracowujemy identyfikację zagrożeń oraz ocenę i redukcję ryzyka zawodowego,
 • przeprowadzamy postępowania powypadkowe,
 • sporządzamy niezbędną dokumentację,
 • kontrolujemy stan ochrony przeciwpożarkowej.
Usługi prawne

Zapewniamy obsługę prawną wszelkich podmiotów, począwszy o zakładania, przekształceń po likwidację, jak również prowadzenie windykacji należności:

 • rejestracja spółki lub zmian w niej dokonanych w KRS,
 • sporządzanie dokumentów uchwał zgromadzeń wspólników,
 • sporządzanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów zlecenia i o dzieło,
 • sporządzanie umów dotyczących przekształceń spółki, zbycia udziałów, podwyższenia kapitału,
 • prowadzenie windykacji,
 • reprezentacja Klienta w sprawach sądowych i pozasądowych,
 • reprezentacja Klienta przed organami administracji publicznej, sądami i trybunałami,
 • reprezentacja Klienta w negocjacjach i mediacji,
 • sporządzaniem umów handlowych,
 • udzielaniem porad prawnych,
 • tworzenie opinii prawnych,
 • doradztwo w zakresie planowanych działań,
 • likwidacja spółki.